Barma Yaylası Turbalığı Kesin Korunacak Hassas Alan Sınırı koordinatları

BARMA

Barma Yaylası Turbalığı Kesin Korunacak Hassas Alan Sınırı koordinatları PDF

Trabzon İlinin  Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı olarak adlandırılan alanın Potansiyel Doğal Sit Alanı‘nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiğine dair karar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 26.11.2019  tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2863 Sayılı Kanun Gerekçesi

 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ — 1. Dönem Kanunlar

KANUN NO:2863 : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Kabul Tarihi : 21/07/1983
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.7.1983 No: 18113
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 66
MGK 620 no’lu Komisyon Raporu DM 348no’lu Komisyon Raporu

DANIŞMA MECLİSİ — 2. Dönem Kanunlar

KANUN NO:2863 : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Kabul Tarihi : 21/07/1983
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.07.1983 No: 18113
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 66
DM 348 no’lu Komisyon Raporu MGK 620no’lu Komisyon Raporu

2863

7190 sayılı Kanunun Gerekçesi PDF

7190 sayılı Kanunun Gerekçesi PDF

Teklif ile; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinin ‘Gümrük Kanunundaki para cezalarının günümüz ekonomik koşularına göre değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılması’ önerisi kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerinin usul hükümleri, ceza miktarları ve pişmanlık hükümleri açısından değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi; Cumhurbaşkanlığına bağlanan Savunma Sanayii Başkanlığının milli savunma ve iç güvenlik amacıyla ithal edilen eşyaya uygulanan muafiyetten yararlanması konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve hâlihazırdaki uygulamanın devam ettirilmesi; tasfiye edilecek eşyanın hak sahibince alınarak hak sahibinin gümrük işlemlerine devam etmesini sağlayan düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve bu uygulamadan birden fazla kez yararlanılabilmesi; tasfiyelik hâle gelen ve yapılan tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği sürenin belirlenmesi; yükümlü ve ceza muhatabına, süresi içinde olmak şartıyla, itirazından vazgeçerek uzlaşma talep hakkının tanınması; uzlaşmanın gizliliği prensibinin ilgili madde kapsamına alınması; gümrük müşavir yardımcılarının ve gümrük müşavirlerinin gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği durumlara ilişkin yaptırımların güncellenmesi; gümrük müşavir yardımcısı olmaya engel şartların yeniden düzenlenmesi; gümrük muhafaza amir ve memurları ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün yönetim kadrosunda görevli olanların diğer kolluk personeline tanınan haklardan istifade etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

7190 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ PDF


7190 SAYILI KANUN pdf

7192 sayılı Kanun Gerekçesi PDF

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
27 3
SIRA SAYISI: 117
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile 74
Milletvekilinin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272) ile
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

7192 SAYILI KANUN KOMİSYON RAPORU VE MADDE GEREKÇELERİ  PDF

7192 SAYILI KANUN PDF

MENKUL


 

GENEL GEREKÇE


Elektronik ödeme yöntemleri gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer tutmaktadır. Hem ticari hem degünlük hayatta bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde, farklı hizmet sağlayıcı kuruluşların birbirleriyle ödeme işlemi yapabilmesini sağlayanödeme sistemlerinin fınansal istikrar bakımından önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Bu kapsamda, ödemeler alanı ülkeler açısından gerek reel ekonominin gerekse finansal sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi açısından önem düzeyini artırmakta, ödemeler alanının sorunsuz ve kesintisiz çalışması ülkelerin güvenliğini ilgilendiren bir mesele halini almaktadır.

Bu doğrultuda, ödemeler alanına özgü bir düzenleme olarak 2013 yılında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. 6493 sayılı Kanun uyarınca, ülkemiz mevzuatında ilk defa “Ödeme sistemi”, “menkul kıymet mutabakat sistemi”, “ödeme hizmeti sağlayıcısı”, “ödeme kuruluşu” ve “elektronik para kuruluşu” gibi kavramlar tanımlanmış olup müşterilere ödeme hizmeti sunan veya elektronik para ihracı faaliyetinde bulunan ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; ödeme hizmeti sağlayıcılarının veya diğer finansal kuruluşların üye olarak birbirleri arasında işlem gerçekleştirecekleri ödeme sistemleri ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ilgili olarak ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevlendirilmişti.

6493 sayılı Kanun hazırlanırken ilgili Avrupa Birliği müktesebatı başta olmak üzere uluslararası standartlar, uygulamalar ve düzenlemeler dikkate alınmıştır. 2013 yılında dikkate alınan Avrupa Birliği müktesebatı ile uluslararası standartlarda gelinen nokta itibarıyla önemli değişiklikler yaşanmış, yeni hizmet türleri ve bu hizmetleri sunan yeni kuruluş türleri ortaya çıkmıştır. Ödemeler alanının oldukça dinamik bir alan olması nedeniyle sektörün de 2013 yılında hazırlanan düzenlemelerde değişiklik yapılmasına ilişkin ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Yine sektörün dinamizmi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının da değiştirilmesi ve tek bir çatı altında toplanması
ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda, ödemeler alanına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait bazı yetkiler kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmekte ve ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak, 6493 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmaktadır

7193 sayılı Kanunun gerekçesi pdf

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ PDF

7193 SAYILI KANUN PDF

dijital


GENEL GEREKÇE

Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve yenilikler, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki globalleşmenin hızını artırmış ve bu durum aynı zamanda, dijital hizmet sunan çokuluslu şirketlerin mukim olmadıkları ülkelerde önemli bir fiziki varlıkları olmadan (bazen hiçbir fiziki varlık olmadan) ticari faaliyette bulunmasına da imkan tanımıştır.
Dijital hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, faaliyette bulundukları ülkelerin kamu gelirlerine adil bir katkı sağlamaları gerektiği genel kabul görmekle birlikte, bu alanda yaşanan hızlı gelişmelere ülkeler aynı hızda yanıt veremediğinden, henüz tüm dünyada uygulanan ortak bir vergilendirme rejimi oluşturulamamıştır. Bununla birlikte, bazı ülkelerin dijital hizmet sektörünü vergilendirmeye başladığı, bazı ülkelerin ise bu alanı vergilendirmeye yönelik idari ve yasal çalışmaları bulunduğu bilinmektedir.
‒ 7 ‒
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 128)


Bu kapsamda, Teklifle dijital hizmetlerden elde edilen hasılatın vergilendirilmesini sağlamak üzere, farklı ülke uygulamaları ile uluslararası kuruluşlar nezdinde gündeme getirilen görüşler de dikkate alınarak verginin konusuna, mükelleflerine, matrahına, vergi oran ve muafiyetlerine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Teklifle, dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de verdikleri;
a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri ile kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),
b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzeri yazılımlar dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden,
c) Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler (ulaşım veya konaklama faaliyetlerine aracılık edilmesi ya da bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ile mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu platform, sistem veya portal hizmetleri gibi) dahil kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden,
ç) Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetlerinden, elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinin konusunu oluşturacaktır.
Teklife göre;
– İlgili yıldan önceki yılda, verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutulmaktadır. Böylelikle, verginin kapsamına sadece büyük ölçekli işletmelerin alınması amaçlanmıştır.
– Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olarak belirlenmiştir.
– Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili birer aylık vergilendirme dönemlerinde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Verginin oranı %7,5 olacaktır.
Diğer taraftan; ülkemizdeki yeni ekonomik gelişmelere uyum, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adalet, vergi rekabeti, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, beyanname veren mükellef sayısını artırmayı ve istisna ve muafiyetleri daraltmayı hedefleyen bazı güncellemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Teklif ile; mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren değişiklikler öngörülmektedir. Bu bağlamda Teklifte;
– Belirli bir tutarı aşan istisna serbest meslek kazançları ile belirli bir tutarı aşan ücret gelirlerinin yıllık beyannameyle beyan edilmesi sağlanmaktadır.
– Çalışanlara ulaşım amacıyla toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde sağlanan menfaatler istisna kapsamına alınmaktadır.
– İşletmelerde kullanılan binek otomobillerin amortisman ve giderlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
– Spor hakemlerine tanınan istisna kaldırılmaktadır.
– Vekalet ücreti ödemelerinde vergi tevkifatının kim tarafından yapılacağı netleştirilmektedir.
‒ 8 ‒
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 128)


– Gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmektedir.
– Belirli bir tutarı aşan sporcu ücretlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi sağlanmaktadır.
– Uyumlu mükelleflerde vergi indirimi kolaylaştırılmaktadır.
– Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutar ve nispi oranlar için yetki düzenlemeleri
yapılmaktadır.
– Vergiye gönüllü uyumu arttıracak şekilde her aşamada mükellefe tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödemeyi teşvik edici indirim mekanizmaları getirilmektedir.
– Analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak vergi mükellefiyetlerinin terkin edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
– Gayrimenkul devir işlemlerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınması, gerçek bedel üzerinden beyan esasının pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
– Değerli konutların vergilendirilmesine yönelik olarak değerli konut vergisi ihdas edilmektedir.
– Konaklama hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan hizmetlerden alınmak üzere konaklama vergisi ihdas edilmektedir.
– Kambiyo satışları üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde ikiye çıkarılmaktadır.
– Şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara yapılan yersiz ödemelerin terkininin sağlanması amaçlanmaktadır.
– Ayrıca ihtiyaç duyulan diğer bazı hususlara ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6496 Sayılı Kanunun Gerekçesi

Çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmak suretiyle, sözleşmeli erbaş ve erlerin terörle mücadele dışındaki diğer kritik birlik ve görevlere de atanabilmelerine imkân tanınması; en az yedi hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin, belli şartlar altında kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun kadrolara yerleştirilmesi; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaçırılan ya da kaybolan sözleşmeli subay, astsubay, erbaş ve erler ile uzman erbaşların sözleşmelerinin talep şartı aranmaksızın uzatılması; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaçırılan personele yapılacak maaş ödemeleri ile terfi ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yükümlülere, ölüm veya sakatlanması sonucunu doğuran olaylardan dolayı sosyal güvenlik kurumunca maaş bağlanmaması veya nakdi tazminat ödenmemesi şartıyla tazminat ödenmesine imkân tanınması; erbaş ve erlere yılda otuz günden fazla verilecek izinler ile acemi eğitimi esnasında acil durumlarda verilecek izinlerin, tugay komutanlıkları yerine alay veya eşidi birlik komutanlığı veya kurum amirliği tarafından verilmesi; firar, izin veya hava değişimi tecavüzünde olan yükümlülere ait suç dosyalarının, 5271 sayılı Kanun paralelinde derhal tanzim edilerek adli makamlara iletilmesi, askeri okullarda, subaylar yanında başta astsubaylar olmak üzere diğer askeri personelin de uygun görülecek öğretmen kadrolarında görevlendirilebilmesi; Silahlı Kuvvetlerin vazifesinin; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak şeklinde yeniden düzenlenmesi ve diğer bazı konularda düzenlemeler yapılmasına ilişkin 6496 sayılı Kanunun Gerekçesi.

6496 sayılı Kanunun Gerekçesi PDF