4375 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4375 Sayılı KANUN

 

Kanun Numarası                      : 4375

Kabul Tarihi                             : 29/7/1998

Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih : 2/8/1998   Sayı: 23421

Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5   Cilt : 37   Sayfa : 138

 

***

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız

* *

 

Madde 1 – (4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

             Madde 2 – (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 209 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

             Madde 3 – (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu maddesine fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

Madde 4 – (Değişik : 19/4/2000 – 4565/1 md.)

Tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerden yurt dışı tedavi giderlerinin % 4’ü oranında katılım payı alınır. Alınacak katılım payı, hak sahiplerinin her türlü ödemeler dahil net aylık veya ücretlerinin üç katını geçemez. Vefat edenlerin katılım payının kalan kısmı, mirasçılardan tahsil edilmez.

Erbaş ve erler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre yurt dışına tedaviye gönderilenlerden katılım payı alınmaz.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

7610

 

                 4375 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

_________ ________________________________________________________ ____________

 

4565                                                           —                                                       2/8/1988 tarihinden

geçerli olarak 22/4/2000 tarihinde

 

27.11.2018 tarihinde güncellenmiş olup değişiklik olması ihtimaline karşın BURADAN kontrol ediniz