6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun Gerekçesi

TÜRKi-İYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
24 3
SIRA SAYISI: 473
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/780)si

GEREKÇE PDF FORMATINDA


6493 sayılı Kanun GÜNCEL MEVZUAT METNİ