6463 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6463                                                                                                         Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 7 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013