6430 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TESİS EDİLEN ORTAK KOMİTENİN 1/2010 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ve GEREKÇESİ

15 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28588

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TESİS EDİLEN ORTAK KOMİTENİN 1/2010 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6430                                                                                               Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 25 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma”ya ilişkin “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol III”ü tadil eden 1/2010 sayılı Türkiye-Mısır Ortak Komitesi Kararı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013