4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun Gerekçesi

Dönem : 22 Yasama Yılı: 1
T.B.M.M. (S. Sayısı: 141)
Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/354)
Not : Tasarı Başkanlıkça; Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına havale edilmiştir.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun Gerekçesi PDF