666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2011/139

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun’un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- 1- 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen;

a- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği,” ibaresinin,

b- Ek Madde 11’in,

c- Ek Madde 12’in,

2- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen;

a- Geçici Madde 10’un,

b- Geçici Madde 11’in,

c- Geçici Madde 14’ün,

d- Geçici Madde 15’in,

3- 5. maddesinin  (b), (e), (j) fıkralarının,

4- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

5- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

– Hakimin reddi talebinin REDDİNE,666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen;

1- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresi, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  2- Ek Madde 11’in;

a– Birinci fıkrasının (a) bendinin,

aa- Birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

bb- Birinci cümlesinde yer alan “…Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği…” ibaresinin ilk inceleme kararında başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi nedeniyle, iptal edilen ibareler dışında kalan bölümüne yönelik iptal isteminin de başvuranın yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

   b-  Birinci fıkrasının (b) bendi, 12.1.2012 günlü,  6266 sayılı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

c- Birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu fıkra ve bentlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

3- Ek Madde 12’nin,

 a- (1) numaralı fıkrası, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında  olmadığından, bu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  b- (2) numaralı fıkrasının,

              aa– (j) bendi, 30.12.2011 günlü başvuru tarihinden önce yürürlüğe giren 1.12.2011 günlü, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 42. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, bu bende yönelik iptal isteminin BAŞVURANIN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,

             bb- Kalan bölümü, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu bölümün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  c- (3) numaralı fıkrasının,

                aa- (d) bendi, 30.12.2011 günlü başvuru tarihinden önce yürürlüğe giren 6253 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, bu bende yönelik iptal isteminin BAŞVURANIN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,

               bb- (e) bendi, 6266 sayılı Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

             cc- Kalan bölümünün, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun kapsamı yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, içeriği yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

B- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 11 ve Geçici Madde 15, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu fıkraların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

D- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci madde,…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

E- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan “…ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

F- Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 1.  maddesiyle 375 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname’ye eklenen   Ek Madde  12’nin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen;

          a- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresine,

          b- Ek Madde 11’in;              

              aa- Birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresine,

              bb- Birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasına,

 2- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 11 ve Geçici Madde 15’e,

 3– 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarına,

 4- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci madde,…” ibaresine,

 5- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan “…ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları…” ibaresine,

ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu maddelerin, fıkraların ve ibarelerin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

B) 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen Ek Madde 12’nin  (1) numaralı fıkrası ile  (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, 

C) 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen Ek Madde 12’nin  (3) numaralı fıkrasının (d) ve (e) bentleri dışında kalan bölümüne     yönelik iptal istemi, 27.12.2012 günlü, E. 2011/139, K. 2012/205 sayılı kararla reddedildiğinden, bu bölüme ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE, 

D)- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen, Ek Madde 11’in birinci fıkrasının (b) bendi ile Ek Madde 12’nin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi hakkında, 27.12.2012 günlü, E. 2011/139, K. 2012/205 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu bentlere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s