5649 SAYILI KANUN

10083
İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET
AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5649
Kabul Tarihi : 4/5/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/5/2007 Sayı : 26518
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa:

MADDE 1 – (1) Her yıl 12 Mart, İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif
Ersoy’u anma günüdür. Anılan günde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma törenleri düzenlenir.
MADDE 2 – (1) İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma törenleriile ilgili yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür