5637 SAYILI KANUN

10073
UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 5637
Kabul Tarihi : 26/4/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa:
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GÜNCEL 5637 SAYILI KANUN MEVZUAT METNİ VE EKİ LİSTELER PDF