6336 Sayılı Kanun

30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

KANUN

HARP AKADEMİLERİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6336                                                                                               Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1  24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi,”

MADDE 2  3563 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kurslarıyönetmek.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine katılan subayların, meslekî bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.”

MADDE 3  3563 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, Silahlı Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik Akademisinin” ibaresi “ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  3563 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır. İhtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilirler.”

“f) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine; kurmay subaylar hariç, kaynak gözetmeksizin tüm subaylar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince astsubaylıktan subay olanlardan en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokul bitirenler ve sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa geçenler katılır. Başvuru şartları, başvuru sahiplerinin nitelikleri, seçimi ile eğitime ve diğer hususlara ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 5  3563 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (d) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir:”

“d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine alınmazlar.”

MADDE 6  3563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süresi kurmay subaylar için beş aydır. Diğer kurs ve sertifika programı benzeri eğitimlerin süreleri, Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.”

“Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar ile Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir, kısaltılabilir veya bu eğitim-öğretimin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.”

MADDE 7  3563 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden Çıkarılma ve Çıkma

MADDE 13 – Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda gösterilmiştir:

a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam eden müdavimler Harp Akademileri öğrenimi sırasında;

(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezasıile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

(2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

ilgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları, Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay Başkanlığınca, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi için ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesilir.”

MADDE 8  3563 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Müktesep haklar da dahil olmak üzere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminin yüz yüze eğitim safhasını yarbaylığın ikinci yılında tamamlamış olması şartıyla, Komutanlık ve Karargâh SubaylığıÖğrenimine müracaat etme hakkı bulunan, 1990 ve 1991 neşetli subaylara toplam yedi yıl giriş hakkı tanınır.”

MADDE 9  21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da ikinci derece dâhil kan ve sıhri hısımlarından biri vefat eden, erbaş ve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığının onayı ile birinci fıkrada yazılıizinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır.”

MADDE 10  7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve malul ve sağlığı bozulmuş olanlarla, bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar şahsi mükellefiyete tabi tutulmazlar.”

MADDE 11  7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fevkalade hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşınıtamamlamamış vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar için yirmi ile kırkbeş arasıdır.”

MADDE 12  27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullarıbitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.”

MADDE 13  926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Harp Akademileri tahsili,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan “Silâhlı Kuvvetler Akademisinden” ibaresi “Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14  926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemişolmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikteöngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir.”

MADDE 15  926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 35 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi nedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rütbe bekleme süresi uzatılan askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi uyarınca geçmişe dönük olarak yeniden yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak nasıp düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve özlük hakkı farkı ödenmez.”

MADDE 16  18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşıve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.”

MADDE 17  3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak,”

MADDE 18  3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzman erbaşların aylıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşinödenen aylık geri alınmaz.”

MADDE 19  21/11/2007 tarihli ve 5715 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde;

a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve yaralılarla, hekimin veya diş hekiminin tıbben gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı sağlayacak en fazla bir refakatçisinin,

b) 18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmadan en fazla bir refakatçisinin,

c) Taburcu edilen veya muayene edilerek raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve tedavilerine birlik ve kurumlarında devam edilecek olan askeri öğrenci, erbaş ve erlerin, hekimin gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkısağlayacak,

beslenme gereksinimlerinin karşılanmasını kapsar. Ancak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren hastaların ve refakatçilerinin, bu Kanun kapsamına giren yataklı tedavi kurumlarında beslenmeleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.”

MADDE 20  13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemişnüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuziki yaşını bitirmemiş olanlar teşkil eder.”

MADDE 21  4678 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmiyedi yaşını, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmidört yaşını bitirmemiş olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

MADDE 22  10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemişnüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olanlar teşkil eder.”

MADDE 23  6191 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.”

MADDE 24  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/6/2012

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s